Privacyverklaring

1. Overzicht van de gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in de Colofon van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld door deze aan ons mee te delen. Dit kunnen b.v. gegevens zijn die u in een contactformulier invoert.

Onze IT-systemen verzamelen automatisch of met uw toestemming andere gegevens wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem of tijd van paginatoegang). Deze gegevens worden automatisch geregistreerd zodra u deze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website correct wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om te verzoeken dat deze gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (host). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Hierbij gaat het vooral om IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, toegang tot webpagina's en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De host wordt gebruikt om het contract jegens onze potentiële en bestaande klanten na te komen (art. 6 lid 1 lit. b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 para 1 lit. f GDPR).

Onze host verwerkt uw gegevens alleen voor zover dit nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en om onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

Sluiting van een contract voor orderverwerking

Om de verwerking van gegevensbescherming te garanderen, hebben we met onze host een contract gesloten voor de verwerking van bestellingen.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit wordt gedaan.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Predimo GmbH
Directeur: Dr. Dirk Bendig
Asbeckweg 52
48161 Munster

Telefoon: 0251 - 14910384
E-mail:

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke- of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens (bijv. Namen, e-mailadressen e.d.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een breed scala aan gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming die u ons al heeft gegeven op elk moment intrekken. Dit laat de rechtmatigheid van gegevensverzameling die plaatsvond voorafgaand aan uw intrekking, onverlet.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en directe reclame (art. 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F GDPR, HEEFT TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR IN TE DIENEN TEGEN HET VERWERKEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OP GROND VAN DE SPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN VAN UW SITUATIE; DIT IS OOK VAN TOEPASSING OP PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RELEVANTE RECHTSGROND WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, VINDT U IN DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR INDIENT, ZULLEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WE DAARTOE WETTELIJK VERPLICHTENDE OORZAKEN KUNNEN VOORLEGGEN, DIE BOVEN UW INTERESSEN, BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN UIT GAAN, OFWEL ALS DIE VERWERKING HET CLAIMEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN (BEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21, LID 1, AVG).

ALS UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKT WORDEN VOOR DIRECTE RECLAME, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR IN TE DIENEN TEGEN HET VERWENDEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET DOEL DERGELIJKE RECLAME TE MAKEN; DIT IS OOK VAN TOEPASSING OP PROFILERING, VOOR ZOVER DEZE IN VERBAND STAAT MET ZULKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U EEN BEZWAAR INDIENT, ZULLEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MEER VOOR DIRECTE RECLAME WORDEN GEBRUIKT (BEZWAARSCHRIFT VOLGENS ARTIKEL 21, LID 2, AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van schending van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een klacht in te dienen laat andere administratieve of gerechtelijke middelen onverlet.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde partij te laten overhandigen in een algemeen, machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als websitebeheerder stuurt, gebruikt deze pagina SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet worden gelezen door derden.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te laten corrigeren of verwijderen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de Colofon staat als u nog vragen heeft over persoonlijke gegevens.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de Colofon staat. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
  • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens illegaal gebeurt / gebeurd is, kunt u in plaats van de verwijdering verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze nodig om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van verwijderd.
  • Als u overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG bezwaar heeft gemaakt, moeten uwe en onze belangen worden afgewogen. Zolang niet duidelijk is wiens belangen zwaarder wegen dan de rechten, hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag - alleen worden verkregen met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade toebrengen aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk op uw apparaat opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw apparaat totdat u ze zelf verwijdert of ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen kunnen cookies van derden ook op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van de derde partij te gebruiken (bijv. Cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of het weergeven van video's). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden die u nodig heeft (functionele cookies, bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. Cookies om het web-bezoek te meten) op basis van artikel 6 lid 1 lit. f AVG opgeslagen, tenzij een andere rechtsgrondslag is gespecificeerd. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Als er toestemming is gevraagd voor het opslaan van cookies, vindt de opslag van de relevante cookies uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (artikel 6, lid 1, lit. f AVG); de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies zodat deze alleen cookies in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit, en het automatisch verwijderen van cookies activeert wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Voor zover cookies van derde bedrijven of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren in het kader van deze privacyverklaring en, indien nodig, toestemming vragen.

Verzoek per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, wordt uw verzoek, inclusief alle persoonlijke gegevens die daaruit voortvloeien (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Zonder uw toestemming geven we deze gegevens niet door aan derden.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, lit. b AVG, als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van vragen die naar ons zijn verzonden (artikel 6, lid 1, lit. f AVG) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, lit. a AVG) voorzover daarnaar werd gevraagd.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

5. Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Deze website integreert video's van YouTube. Die websites worden geëxploiteerd door Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus sluit echter niet noodzakelijk de overdracht van gegevens naar YouTube-partners uit. Ongeacht of u een video bekijkt, YouTube maakt verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u op deze website een YouTube-video start, wordt er verbinding gemaakt met de YouTube-servers. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag rechtstreeks toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Na het starten van een video kan YouTube ook verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken). Op deze manier kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van deze website. Deze informatie kan onderanderen worden gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de bruikbaarheid te verbeteren en fraude te voorkomen.

Indien nodig kunnen na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingsprocessen worden geactiveerd, waarop wij geen invloed hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. a AVG; deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Raadpleeg voor meer informatie over hoe YouTube met gebruikersgegevens omgaat het privacybeleid van YouTube onder: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Vimeo

Deze website maakt gebruik van plug-ins van het Vimeo-videoportaal. De aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Als u één van onze pagina's bezoekt met een Vimeo-video, wordt er verbinding gemaakt met de Vimeo-servers. De Vimeo-server wordt daarover geïnformeerd welke van onze pagina's u heeft bezocht. Vimeo verkrijgt ook uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bent ingelogd op Vimeo of geen Vimeo-account heeft. De door Vimeo verzamelde informatie wordt verzonden naar de Vimeo-server in de VS.

Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, stelt u Vimeo in staat om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw Vimeo-account.

Vimeo gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. Vingerafdrukken van apparaten) om websitebezoekers te herkennen.

Vimeo wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. een GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Vimeo is gecertificeerd volgens het EU-US-Privacy-Shield, dat bedoeld is om de verwerking van persoonsgegevens in de VS volgens de EU-normen te garanderen.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Vimeo onder: https://vimeo.com/privacy.

6. eCommerce en betalingsproviders

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover ze nodig zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de rechtsverhouding (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, lit. b AVG, die de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract of precontractuele maatregelen te vervullen. We verzamelen, verwerken en gebruiken alleen persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen of in rekening te brengen voor het gebruik van de dienst.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd nadat de bestelling is voltooid of de zakelijke relatie is beëindigd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.